main Image
בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי ויקהל פקודי ויקרא צו שמיני תזריע מצרע תזריע מצרע אחרי מות קדשים אחרי מות קדשים אמור בהר בחקתי בהר בחקתי במדבר נשא בהעלתך שלח לך קורח חקת בלק חקת בלק פינחס מטות מסעי מטות מסעי דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא נצבים וילך נצבים וילך האזינו וזאת הברכה

פרשת לך לך

Top